Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Internet-yhdistys – SIY r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toiminnot

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tietoutta Internet-verkosta ja sen käytöstä sekä ylläpitää ja kehittää jäsentensä keskinäistä yhteydenpitoa ja ammatillista osaamista. Yhdistys on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n jäsen. Yhdistys toimii myös Internet Societyn (ISOC) Suomen osastona (ISOC Finland).

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen teemapäiviä ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu-, tiedotus-, ja valistustoimintaa ja on yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa siihen osallistuville voittoa eikä sen toiminta voi muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Jäsenet

3 §
Yhdistyksessä voi olla yhteisö- ja henkilöjäseniä. Henkilöjäseneksi voidaan ottaa yksityinen yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostunut henkilö. Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella.

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti.

4 §
Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

Yhdistyksen kokoukset

5 §
Kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yhteisöjäsenen siihen valtuuttama edustaja. Yhteisöjäsenen kokousedustaja voi edustaa valtakirjan valtuuttamana vain yhtä yhdistyksen jäsentä.

6 §

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä Tietotekniikan liitto ry:n kotisivuilla ja hallituksen päättämässä tietotekniikka-alan lehdessä tai lähettämällä kutsu sähköpostilla kullekin jäsenelle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistys on kutsuttava koolle, kun 1/10 koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu.

Ylimääräinen kokous pidetään myös, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

7 §
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuun aikana. Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 2. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä
 4. valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä
 5. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

8 §
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta.

9 §
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa tasatuloksen ratkaisee arpa.

Hallitus

10 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5–7 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.  Henkilö voi olla hallituksen jäsenenä enintään neljä (4) peräkkäistä toimikautta. Kaikkiaan toimikausia voi olla 16.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

11 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, hänen tilalleen valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa uusi jäsen siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksen jäsenenä.

12 §
Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus

 1. edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
 2. hoitaa yhdistyksen talouden
 3. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä esille tulevat asiat ja valvoo päätösten toimeenpanoa
 4. laatii yhdistyksen toimintakertomukset ja tilinpäätökset
 5. laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 6. on oikeutettu palkkaamaan talousarvion rajoissa yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä
 7. toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, rahastonhoitaja yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

14 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

15 §
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

16 §
Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

17 §
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen jäljelle jääneet varat siten kuin yhdistyksen jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous päättää käytettäväksi 2 §:ssä mainitun tarkoituksen mukaisesti.

Muut määräykset

18 §
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.